Osvěžení a protein? Určitě zkuste nový JUICY PROTEIN Více na...

Informace o zpracování údajů

V souladu s poskytováním našich produktů a služeb pracujeme s některými vašimi osobními údaji. Uvědomujeme si důležitost jejich ochrany, proto při jejich zpracovávání postupujeme zodpovědně a výhradně v souladu s platnou legislativní.

Změnit nastavení používání cookies můžete zde

V souladu se Všeobecným nařízením o ochraně osobních údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, dále jen "Nařízení") bychom vás rádi informovali o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, pro jaké účely osobní údaje využíváme, zda a komu je poskytujeme, jaká práva máte v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů, jakým způsobem tato práva u nás můžete uplatnit.

1. Naše kontaktní údaje v záležitostech ochrany osobních údajů

1.1. Naše společnost (Kompava spol s.r.o. DIČ: 36293296) vystupuje jako tzv. provozovatel osobních údajů. Proto jsme povinni oznámit vám celou řadu informací o tom, jak s vašimi údaji nakládáme. Pokud však budete mít i přesto dotazy nebo budete chtít uplatnit svá práva ve věcech zpracování osobních údajů (viz čl. 7), obraťte se prosím na naši odpovědnou osobu pro ochranu osobních údajů:

Elektronický kontakt:

info@kompava.sk 

Písemný kontakt:

Kompava spol s.r.o.
Piešťanská 1202/44, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 

2. Jaké osobní údaje zpracováváme?

2.1. Osoby, které se zaregistrovali na stránce kompava.sk (kompavacz.cz)

2.1.1 V případě, že jste se provedli nákup přes elektronický obchod, nebo jste se zaregistrovali na stránce kompava.sk / kompavacz.cz, na jejímž základě používáte naše produkty, zpracováváme následující kategorie osobních údajů, které jste nám oznámili při uzavírání objednávky / registrace:

a) identifikační údaje (jméno a příjmení, případně firmu, IČO, DIČ, DIČ, námi vytvořené Zákaznické číslo, které vám přidělíme při registraci),

b) adresní údaje (zejména adresa místa trvalého pobytu nebo místa podnikání, kraj, země vaše e-mailová adresa, telefon),

c) popisné údaje (zejména akademický titul při měně),

2.2. Koncoví uživatelé našich produktů 

2.2.1 V případě, že jste koncovými uživateli některého z našich produktů, zpracováváme následující kategorie osobních údajů, které jste nám oznámili:

a) identifikační údaje (jméno a příjmení, případně firmu, IČO, DIČ, DIČ),

b) adresní údaje (zejména adresa místa trvalého pobytu nebo místa podnikání, kraj, země vaše e-mailová adresa, telefon),

c) popisné (zejména pracovní zařazení, akademický titul) 

2.3. Zdroj osobních údajů 

2.3.1 Osobní údaje získáváme přímo od vás, pokud jste osobou, která se registrovala v našem e-shopu. 

2.3.2 Zdrojem osobních údajů koncových uživatelů mohou být zejména:

a) samotný uživatelé

b) naši obchodní partneři, kteří vám nebo vašemu zaměstnavateli zprostředkovali obchodní spolupráci s námi a případně pomohli s registrací pro koupi produktu.

3. Právní základ zpracování osobních údajů, způsob a účel zpracování

 Vaše osobní údaje jsme oprávněni i bez vašeho souhlasu zpracovávat:

 v rozsahu nezbytném pro splnění právní povinnosti, kterou nám ukládá právní předpis, např. zákon,

  • v rozsahu nezbytném pro komunikaci s našimi uživateli,
  • v rozsahu nezbytném pro ochranu našich oprávněných zájmů - přímý marketing, 

Dále uvádíme podrobnější informace o jednotlivých právních základech pro zpracování osobních údajů:

3.1. Zpracování pro splnění právní povinnosti, kterou nám ukládá právní předpis

3.1.1 Vystavujeme účetní a daňové doklady, které jsme povinni uchovávat a archivovat po dobu stanovenou právními předpisy, zejména zákonem o účetnictví, zákonem o dani z příjmů a zákonem o dani z přidané hodnoty.). 

3.1.2 Zpracování osobních údajů popsaných výše provádíme za účelem splnění našich zákonných povinností ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou je dotyčná osoba a  c) Nařízení.

3.2. Naše oprávněné zájmy pro účely komunikace s našimi uživateli (klienty)

3.3.1 Pokud jste koncovým uživatelem, zpracováváme vaše osobní údaje za účelem komunikace zpravidla ohledně dodání zboží, plnění našich smluvních povinností a v záležitostech zákaznické podpory, zejména při řešení případných reklamací nebo požadavků. Takové zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, protože jinak bychom nebyli schopni plnit své smluvní povinnosti vůči klientům. 

3.3. Naše oprávněné zájmy k provádění přímého marketingu 

3.3.1 Na vaši e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli v souvislosti s registrací pro koupi produktu, můžeme posílat obchodní informace, avšak pouze s nabídkou našich souvisejících produktů a služeb. Takto udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat pomocí tlačítka v zaslaném e-mailu nebo prostřednictvím administračního rozhraní vašeho uživatelského účtu, a to bezplatně a bez jakýchkoliv sankcí. Toto považujeme za nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů. Možnost odmítnout zasílání obchodních informací máte také již při první registraci.

3.4. Souhlas se zpracováním osobních údajů 

3.4.1 Na základě vámi uděleného souhlasu jsme oprávněni zpracovávat osobní údaje v rozsahu, v jakém jste nám je poskytli prostřednictvím tištěného formuláře nebo formuláře umístěného na webových stránkách společnosti KOMPAVA.

3.4.2 Účelem zpracování je možnost informovat vás o novinkách ze světa KOMPAVA Office a našich nových akcích nebo službách elektronickou cestou nebo telefonicky.

3.5. Cookies a údaje o návštěvě webových stránek provozovaných společností Kompava spol s.r.o.

3.5.1 Webové stránky KOMPAVA a online služby s nimi spojené mohou za účelem optimalizace služeb využívat tzv. cookies.

 3.5.2 Cookie je malý soubor skládající se obvykle z písmen a číslic, který Provozovatel prostřednictvím internetového serveru posílá do souboru cookie prohlížeče na pevném disku počítače návštěvníka webu. Na základě této skutečnosti dojde k rozpoznání zařízení návštěvníka webu při opětovné návštěvě, a to jakmile dojde ke spojení mezi internetovým serverem provozovatele webu a internetovým prohlížečem. 

3.5.3 Cookies  používáme za účelem úspory vašeho času. Soubor cookie si uloží vaše preference při procházení webu nebo v případě, že si přizpůsobíte webovou stránku svým individuálním potřebám. Při následujících návštěvách jejich webu připomene a nabídne vám tak prostředí, na které jste byli podle svých posledních návštěv zvyklí; mohou načíst i dříve zadané informace, např. automaticky před vyplnit přihlašovací údaje. To vše vám podstatně zjednoduší proces zobrazování relevantního obsahu, usnadní navigaci na webu atd. Pokud odstraníte všechny soubory cookies, mošty předvolby pro náš web nastavit znovu. Pokud přejdete na jiná zařízení nebo prohlížeč, stejně nám budete muset své předvolby oznámit znovu. 

3.5.4 Tyto údaje využíváme i pro marketingové účely a zpracování ve službách Google AdWords, Google Analytics, Seznam Sklik a Facebook. Tyto soubory cookies slouží ke shromažďování informací o tom, jakým způsobem návštěvníci naše stránky využívají.

3.5.5 Data se shromažďují anonymně a generují se z nich zejména sestavy s informacemi: (i) datum a čas vašeho vstupu na naše stránky; (Ii) kolik a jaké stránky jste navštívili a kolik jste na nich strávili času; (Iii) název vaší internetové domény a IP adresa, která vám umožní vstoupit na naše internetové stránky; (Iv) internetový prohlížeč, který používáte, a operační systém počítače; (V) internetová stránka, ze které jste byli odkázáni na web.

3.5.6 KOMPAVA na webu provozuje pouze základní soubory cookies, které jsou nepostradatelné pro funkčnost webu, jsou vyňaty ze směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002 / 58 / ES a nemusí být deaktivovány. Tyto soubory cookies však můžete odmítnout. Nastavení vašeho prohlížeče můžete podle potřeby upravit tak, aby soubory cookies odmítal. Pokud tak učiníte, nebudete pravděpodobně moci zcela využívat interaktivní funkce webů KOMPAVA.

4. Doba uložení osobních údajů

4.1. Vaše osobní údaje uchováváme pouze na nezbytný čas a archivujeme podle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy.

4.2. Osobní údaje zpracováváme během trvání smluvního vztahu či jiného právního titulu, který nám umožňuje vaše osobní údaje zpracovávat. To znamená, že máme nastavené přísná vnitřní pravidla, které prověřují zákonnost držení osobních údajů, a osobní údaje neuchováváme déle, než jsme oprávněni. Po ztrátě zákonného důvodu provádíme výmaz příslušných osobních údajů, za předpokladu, že nemáme jiný zákonný důvod k jejich zpracování nebo souhlas se zpracováním.

4.3. Doba uložení osobních údajů, které zpracováváme s vaším souhlasem, je uvedena přímo v textu žádosti o vyjádření souhlasu, se kterou vás vždy předem seznámíme.

5. Komu poskytujeme vaše osobní údaje

5.1. Nevyplývá z níže uvedeného jinak, nikomu vaše osobní údaje neposkytujeme ani nezpřístupňují, nevyužíváme ani služby externích zprostředkovatelů osobních údajů, které uchováváme po dobu nezbytně nutnou na našich serverech. 

5.2. Vámi zadané osobní údaje prostřednictvím registračních formulářů umístěných na našich webových stránkách jsou ukládány v hostingovém centru společnosti Vibration s.r.o., se kterou máme uzavřenou zprostředkovatelskou smlouvu. 

6. Předávání osobních údajů do třetích zemí

6.1. Osobní údaje zpracováváme pouze v České republice, případně v členských státech EU. Do třetích zemí mimo EU osobní údaje neposkytujeme. 

7. Vaše práva v souvislosti s tím, že zpracováváme vaše osobní údaje

7.1. Vaše osobní údaje zpracováváme korektním a transparentním způsobem, v souladu s právními předpisy. Dále uvádíme vaše práva, která vám vznikla v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů.

7.2. Právo na přístup k osobním údajům

7.2.1 Máte právo na přístup k osobním údajům o vás jako tzv. Subjektu údajů. Dále máte právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou nebo nejsou zpracovávány, a pokud je to tak, máte právo vyžádat si kopii těchto osobních údajů.

7.2.2 Případné kopie osobních údajů vám mohou být poskytnuty elektronicky ve formě, která se běžně používá. Za účelem ověření totožnosti osoby žádají o přístup k osobním údajům musíme trvat na opatřeních uvedených v čl. 8.1.2 a 8.1.3 tohoto dokumentu.

7.3. Právo na opravu osobních údajů

7.3.1 Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, nepřesné nebo neúplné, máte právo nás požádat o jejich opravu nebo doplnění.

7.4. Právo na výmaz ( "právo být zapomenut")

7.4.1 Máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali osobní údaje, které se vás týkají, avšak pouze pokud je daný kterýkoli z níže uvedených důvodů:

• osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovávány (viz jednotlivé účely zpracování uvedené v kapitole 3);

• odvolal / odvolala jste vámi udělen souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovány a současně neexistuje žádný další právní důvod zpracování (např. Naše povinnost zpracovávat tyto osobní údaje způsobem uloženým nám právním předpisem),

• vznesl / vznesla jste námitky proti zpracování podle čl. 7.6 a vyšlo najevo, že na naší straně neexistují žádné dostatečné oprávněné zájmy, pro které bychom měli právo tyto osobní údaje zpracovávat,

• osobní údaje byly zpracovány protiprávně

• osobní údaje musí být vymazány pro dodržení právního závazku, která se na nás vztahuje,

• osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 Nařízení.

7.4.2 My jsme následně povinni osobní údaje, které se vás týkají, skutečně vymazat, existují však výjimky stanovené právními předpisy. Pokud se taková výjimka vztahuje i na vaši žádost o výmaz osobních údajů, oznámíme vám to způsobem uvedeným v čl. 8.3.

7.5. Právo na omezení zpracování

7.5.1 Máte právo na omezení zpracování, a to v kterémkoli z těchto případů:

• pokud popíráte přesnost osobních údajů (avšak v takovém případě doporučujeme spíše využít právo na jejich opravu podle čl. 7.3),

• je zpracování osobních údajů protiprávní, ale odmítáte vymazání takových osobních údaj,

• pokud nás požádáte, můžeme vaše vybrané osobní údaje zpracovávat i poté, co nejsou nutné pro účel, pro který jste nám je poskytli (např. V souvislosti s uplatněním nároku u soudu, ke kterému námi zpracovávané osobní údaje potřebujete),

• vznesli jste námitku proti zpracování, přičemž není jasné, zda náš oprávněný zájem převažuje nad vašimi oprávněnými zájmy.

7.6. Právo namítat proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají

7.6.1 Máte právo namítat proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, a to tehdy, pokud zpracováváme osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení, tedy z důvodu našich oprávněných zájmů. Takto opravňuje zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s komunikací (čl. 3.3), přímým marketingem (viz článek. 3.4) a ověřením platnosti licence (viz čl. 3.5). 

7.6.2 Námitky proti zpracování pro účely přímého marketingu v praxi znamená, že můžete namítat proti zasílání obchodních sděleních a my vám je nadále zasílat nebudeme. Tohoto však můžete dosáhnout i jednodušší cestou, kdy se prostřednictvím svého uživatelského účtu nebo prostřednictvím tlačítka v doručeném obchodním sdělení jednoduše odhlásíte z odběru obchodních sdělení.

7.7. Právo na přenosnost osobních údajů

7.7.1 Máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a případně právo předat tyto údaje jinému subjektu, aniž bychom vám v tom bránily. 

7.7.2 Máte také právo požádat nás o předání svých osobních údajů jinému subjektu, který vystupuje v roli tzv. Správce osobních údajů, pokud to však bude technicky možné.

7.8. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

7.8.1 Pokud jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely, které takový souhlas vyžadují, máte právo kdykoliv tento souhlas odvolat.

7.9. Právo podat stížnost u kontrolního úřadu

7.9.1 Máte právo podat stížnost u kontrolního úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracování osobních údajů dochází k porušení právních předpisů. Stížnost můžete podat na Kontrolního úřadu, kterým je: 

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) Hraniční 12, 8 21 03 Bratislava