Poučení o uplatnění práva

1. Právo na odstoupení od kupní smlouvy

Máte právo odstoupit od této kupní smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne 14 dnů ode dne kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezmete zboží. Při uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy nás informujte o svém rozhodnutí odstoupit od této kupní smlouvy jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou nebo e-mailem) na adresu:

Kompava s.r.o.,
Piešťanská 1202/44
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 36293296

objednavky@kompava.sk

Pro tento účel můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, který se nachází v sekci 3. - Formulář pro odstoupení od smlouvy. V případě zájmu máte možnost vyplnit a zaslat vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy i elektronicky prostřednictvím naší internetové stránky www.Kompava.sk.

Pokud využijete tuto možnost, přijetí odstoupení od kupní smlouvy Vám neprodleně potvrdíme e-mailem, resp. na jiném trvanlivém nosiči. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy je zachována, pokud zaslat sdělení o uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

V případě odstoupení od kupní smlouvy Vám vrátíme všechny platby, které jste uhradili v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží k Vám. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud jste si zvolili jiný druh doručení, jako je nejlevnější běžný způsob doručení, který nabízíme ani na náklady za doplňkové služby, pokud byly předmětem smlouvy a pokud došlo k jejich úplnému poskytnutí.

Platby Vám budou vráceny bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám bude doručeno Vaše oznámení o odstoupení od této kupní smlouvy. Jejich úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký jste použili při Vaší platbě, pokud jste výslovně nesouhlasili s jiným způsobem platby, a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků. Platba za zakoupené zboží Vám bude uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na naši adresu nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět, podle toho, co nastane dříve.

Zašlete nám zboží zpět nebo ho přineste na adresu sídla společnosti bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím 14 denní lhůty. Přímé náklady na vrácení zboží Ponesete. Upozorňujeme Vás, že v případě odstoupení od kupní smlouvy zodpovídáte za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s ním v době od jeho doručení do momentu jeho vrácení jiným způsobem, než jaký je potřebný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

3. Formulář pro odstoupení od smlouvy

(Vyplňte a zašlete tento formulář pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Komu:

Kompava s.r.o.,
Piešťanská 1202/44
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 36293296

objednavky@kompava.sk

Tímto oznamuji / oznamujeme (*), že odstupuji / odstupujeme (*) od kupní smlouvy na toto zboží / od

Smlouvy o poskytnutí této služby (*): ....................................................................................

Datum objednání / datum přijetí (*).....................................................................................

Jméno spotřebitele / spotřebitelů (*).......................................................................................

Adresa spotřebitele / spotřebitelů (*)....................................................................................

Podpis spotřebitele / spotřebitelů (*) (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

........................................

Datum ..................

(*) Nehodící se škrtněte.