Získajte teraz balenie Serrapeptase Plus +30% obsahu za cenu klasického balenia. Viac na...

Volné radikály

Volné radikály

Volné radikály se bezprostředně podílejí na vzniku života na Zemi a zároveň přispívají k jeho zániku. Z chemického hlediska jsou to velmi reaktivní částice, nebo molekuly. Volný radikál je atom nebo molekula s nejméně jedním volným elektronem.

Elektrony jsou negativně nabité částice, které se obvykle vyskytují v párech. Pokud atomu jeden elektron chybí, stává se reaktivním a reaguje s jiným atomem za odebrání mu elektronu (aby se ten jeho spároval).  Takto vytvoří reaktivní metabolit, který má toxický účinek na organismus. Jejich životnost je řádově několik tisícin sekundy, ale je dost dlouhý čas na to, aby přispěl k zániku. Převládající stav volných radikálů se nazývá oxidační stres.

Známe radikály odvozené od kyslíku, dusíku a organické radikály. Volné radikály dokáže odebírat elektron jiným látkám a oxidovat je. Vznikají metabolity, které jsou často toxičtější jako volné radikály. Měď nejtoxičtější radikál patří hydroxidové radikál OH vznikající z peroxidu vodíku, který je schopen měnit a ničit molekuly bílkovin, nukleových kyselin, membránových  lipidů…

Jak vznikají ?

Volné radikály vznikají za běžných fyziologických podmínek.  Záření  patří k nejvýznamnějším zdrojům. Každé záření, kterému jsme vystaveni: ultrafialové záření ze slunce, radioaktivní gama záření všude kolem nás, rentgenové záření při vyšetření, elektromagnetické záření  televizního,  rozhlasového  a telekomunikačního signálu. Takže zdrojem na rozštěpení chemických vazeb za vzniku radikálů může být teplo, světlo, chemická reakce.

Volné radikály vznikají také během nemoci, po požití drog, některých léků, toxických látek, těžkých kovů. V neposlední řadě vznikají i při déletrvající aerobní aktivitě. (cyklistika, vytrvalostní běh - maratón).

Jaké mají vliv na lidský organismus?

Největším důkazem vlivu volných radikálů na organismus je stárnutí. Radikály napadají mastné kyseliny (součást každé buněčné membrány), a tím ohrožují všechny buňky v organismu. Tímto způsobem vzniká ateroskleróza, kornatění cév, cukrovka, revmatická onemocnění, imunologické onemocnění, ba dokonce rakovina a jaterní onemocnění. Na ochranu proti nim slouží široká paleta zbraní. Patří sem ochranné antioxidační systémy.