Osvěžení a protein? Určitě zkuste nový JUICY PROTEIN Více na...

Všeobecné obchodní podmínky

1. JAK SPRÁVNĚ NAKUPOVAT:

 1. Vyberte si zboží  - zboží si vyberete v jednotlivých kategoriích a sekcích e-shopu. Pokud si chcete zboží zakoupit, vyberte si požadované množství a gramáž, případně příchuť a v detailech produktu stiskněte ,,Vložit do košíku".  
 2. Nákupní košík  - v košíku přehledně vidíte veškerý své objednané zboží s příslušným množstvím, gramáží, příchutí a cenou za zboží (zde můžete libovolně měnit počet kusů, vymazat položky košíku, přidat produkty do košíku). Pokud je Vámi vybrané zboží v pořádku a chcete pokračovat v objednávce přejděte do dodacích údajů stisknutím ikony ,,Pokračovat".
 3. Informace o vás  - vyplňte všechny potřebné údaje k vyřízení objednávky a jejímu následnému doručení, a pro pokračování stiskněte ikonu ,,Pokračovat".
 4. Doprava  - vyberte si příslušný způsob dopravy a pro pokračování stiskněte ikonu ,,Pokračovat"
 5. Platba  - vyberte si příslušný způsob platby a pro pokračování stiskněte ikonu ,,Pokračovat"
 6. Souhrn objednávky  - zkontrolujte si prosím druh zboží, počet, příchuť, své osobní údaje potřebné k dodání zboží, způsob dopravy a platby. Pokud je vše v pořádku, odsouhlaste obchodní podmínky zaškrtnutím ikony a dokončete objednávku stisknutím ikony ,,Objednávka s povinností platby".

Objednávka je přijata do 24 hodin, o přijetí objednávky budete informováni automaticky zasláním emailu s potvrzením přijetí objednávky kde je uvedeno i číslo objednávky pod kterým vaši objednávku evidujeme. Na vámi zadanou e-mailovou adresu vám budou v případě potřeby zasílány všechny další informace ohledně vaší objednávky. S potvrzením přijetí objednávky vzniká kupní smlouva.

Zrušení objednávky, úprava poskytnutých údajů - údaje a obsah objednávky lze změnit prostřednictvím mailové adresy objednavky@kompava.sk bezodkladně, nejpozději však do 1 hod. od jejího vytvoření a potvrzení.

2. OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Ochrana osobních údajů

při prodeji zboží přes e-shop společnosti GONEX, s. r. o. (oficiální distributor společnosti KOMPAVA spol. s r. o. v ČR)

Informace podle zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

ve znění pozdějších předpisů

Vážení klienti,

pro účel vyřízení vaší objednávky potřebujeme informace o vašich osobních údajích. Všechny osobní údaje zpracováváme v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, přičemž budou použity výhradně pro vybavení vaší objednávky a naši další komunikaci s vámi.

I.  Provozovatel internetového obchodu e-shop Kompava

Provozovatelem informačního systému je společnost:

GONEX, s. r. o.

Obchodní jméno: GONEX, s. r. o.

(oficiální distributor společnosti KOMPAVA spol. s r. o. v ČR)

Pod Kopcem 107 687 65 Strání Česká Republika

IČO: 25323628

DIČ: CZ25323628

Ing. Želmíra Komorechová, jednatelka společnosti, obchod@kompava.sk, +421 32/77 400 11

(Dále jen "provozovatel")

b) Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu (objednávku) mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupného na internetové adrese www.kompava.cz. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II.  Účel zpracování osobních údajů

a) Provozovatel zpracovává osobní údaje za účelem:

 • uzavření kupní smlouvy s kupujícím prostřednictvím internetového obchodu www.kompavacz.cz nebo jiným vhodným způsobem a splněním povinností vyplývajících z této smlouvy,
 • vedení věrnostního programu (Lyoness) pro klienty,
 • realizování marketingových aktivit.

b) Provozovatel zpracovává osobní údaje kupujících klientů zejména na následující účel:

 • objednání zboží prostřednictvím internetového obchodu www.kompavacz.cz potvrzení objednávky,
 • uzavření kupní smlouvy, (zaplacení zboží a jeho dodávka)
 • vystavení daňového dokladu na zaplacení kupní ceny za objednané zboží v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
 • dodání objednaného zboží na místo určení uvedené kupujícím a jeho předání oprávněné osobě,
 • evidence kupujících klientů na administrativní účely,
 • evidence objednávek pro řešení případných reklamací,
 • odměňování věrnosti klientů,
 • marketingové aktivity,
 • informování o akcích, novinkách a slevách.

III.  Seznam zpracovávaných osobních údajů

a) Provozovatel zpracovává osobní údaje dotčených osob v rozsahu uvedeném v příslušných právních předpisech, ve smlouvách a jiných dokumentech provozovatele v rozsahu, v jakém budou tyto osobní údaje poskytnuté provozovateli na dokumentech, listech a sděleních, případně v telefonických hovorech nebo elektronické komunikaci mezi provozovatelem a kupujícím.

b) Provozovatel zpracovává zejména následující osobní údaje dotčených osob:

 • titul
 • jméno a příjmení
 • bydliště (adresa včetně kraje, země)
 • kontaktní údaje (tel. č., e-mail)
 • údaje o objednávkách
 • bankovní spojení

c) V případě, že provozovatel zpracovává i jiné osobní údaje dotčených osob, jak jsou uvedeny v čl. 3 odst. a) těchto podmínek zpracování osobních údajů, zpracovává je v rozsahu nezbytném pro splnění povinností vyplývajících z kupní smlouvy.

IV.  Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů

a) Provozovatel získává osobní údaje od kupujících v rozsahu nezbytném pro splnění povinností vyplývajících z kupní smlouvy uzavřené mezi provozovatelem a kupujícím, jejímž předmětem je dodání objednaného zboží za dohodnutou kupní cenu v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů bez souhlasu dotčené osoby.

b) Kupující poskytuje tyto osobní údaje provozovateli dobrovolně za účelem splnění jeho povinností vyplývajících z kupní smlouvy a další komunikace s ním.

c) Kupující bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpřístupněny nebo poskytnuty třetí osobě (např. dopravci, marketingové firmě) za účelem splnění jeho povinností vyplývajících z kupní smlouvy.

d) Provozovatel zpracovává osobní údaje dotčené osoby pouze po dobu nezbytnou pro splnění svých povinností vyplývajících ze smlouvy a z obecně závazných právních předpisů.

e) Provozovatel zpracovává osobní údaje dotčených osob pro účely věrnostního programu a pro marketingové účely se souhlasem dotyčné osoby v souladu se zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Dotyčná osoba projeví svůj souhlas se zpracováním osobních údajů při objednání si zboží prostřednictvím internetového obchodu www.kompavacz.cz nebo jiným vhodným způsobem nebo při požádáni o vydání karty zákazníka. Dotyčná osoba dává souhlas se zpracováním osobních údajů na dobu neurčitou. Tento souhlas může odvolat kdykoliv písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícím prodávajícímu a údaje budou následně vymazány.  

V.  Poskytnutí a zpřístupnění osobních údajů

a) Provozovatel internetového obchodu poskytuje osobní údaje o kupujících získané prostřednictvím internetového obchodu www.kompavacz.cz třetí osobě pouze v nezbytné míře za účelem splnění jeho povinností vyplývajících z kupní smlouvy. V souladu s uvedeným poskytuje provozovatel osobní údaje o kupujících v rozsahu jméno, příjmení, adresa pro doručování, telefonní číslo a případně i celkovou cenu objednávky třetí osobě, která zajišťuje doručení objednávky kupujícímu.  

b) Provozovatel je oprávněn poskytnout osobní údaje zpracovávané se souhlasem dotčené osoby pro účely marketingu a věrnostního programu třetí osobě v zájmu zvýšení kvality poskytovaného zboží a služeb a zvýšení spokojenosti zákazníků.

c) Provozovatel je oprávněn poskytnout osobní údaje dotčených osob zprostředkovateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně některých zákonů

d) Provozovatel nezpřístupňuje osobní údaje žádné třetí osobě, ledaže je to nezbytné ke splnění povinností vyplývajících z kupní smlouvy.

VI.  Zveřejnění osobních údajů

Provozovatel nezveřejňuje osobní údaje o kupujících.

VII.  Poučení o právech dotčené osoby

a) Dotyčná osoba je oprávněna na základě písemné žádosti požádat provozovatele:

1) potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o ní zpracovávané,

2) ve všeobecně srozumitelné formě informace o zpracování osobních údajů v informačním systému v rozsahu podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů při vydání rozhodnutí je dotyčná osoba oprávněna seznámit se s postupem zpracování a vyhodnocování operací,

3) ve všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, z něhož získal její osobní údaje pro zpracování,

4) ve všeobecně srozumitelné formě seznam jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,

5) opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,

6) likvidaci jejích osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil; pokud jsou předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje (osvědčení, certifikáty a pod.), může požádat o jejich vrácení,

7) likvidaci jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení zákona,

8) blokování jejích osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím doby jeho platnosti, pokud provozovatel zpracovává osobní údaje na základě souhlasu dotčené osoby

b) Právo dotčené osoby podle odstavce 1 písm. e) af) cit. zák. lze omezit, jen pokud takové omezení vyplývá ze zvláštního zákona nebo jeho uplatněním by byla porušena ochrana dotyčné osoby, nebo by byla porušena práva a svobody jiných osob.

c) Dotyčná osoba na základě písemné žádosti má právo u provozovatele zamítat

1) zpracovávání jejích osobních údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jejího souhlasu, a žádat jejich likvidaci,

2) využívání osobních údajů uvedených v zákoně 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně některých zákonů pro účely přímého marketingu v poštovním styku, nebo

3) poskytování osobních údajů uvedených v zákoně 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně některých zákonů pro účely přímého marketingu.

d) Dotyčná osoba na základě písemné žádosti nebo osobně, pokud věc nesnese odkladu, má právo u provozovatele kdykoliv nesouhlasit se zpracováváním osobních údajů v případech podle zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů  vyslovením oprávněných důvodů nebo předložením důkazů o neoprávněném zasahování do jejích práv a právem chráněných zájmů, které jsou nebo mohou být v konkrétním případě takovým zpracováním osobních údajů poškozené; nebrání-li tomu zákonné důvody a prokáže se, že námitka dotčené osoby je oprávněna, provozovatel je povinen osobní údaje, jejichž zpracování dotyčná osoba zpochybnila, bez zbytečného odkladu blokovat a zlikvidovat, jakmile to okolnosti dovolí.

e) Dotyčná osoba na základě písemné žádosti nebo osobně, pokud věc nesnese odkladu, dále má právo u provozovatele kdykoliv namítat a nepodléhat rozhodnutí provozovatele, které by mělo pro ni právní účinky nebo významný dopad, pokud se takové rozhodnutí vydá výhradně na základě úkonů automatizovaného zpracování jejích osobních údajů. Dotyčná osoba má právo žádat provozovatele o přezkoumání vydaného rozhodnutí metodou odlišnou od automatizované formy zpracování, přičemž provozovatel je povinen žádosti dotyčné osoby vyhovět, a to tak, že rozhodující roli při přezkoumání rozhodnutí bude mít oprávněná osoba; o způsobu zkoumání a výsledku zjištění provozovatel informuje dotčenou osobu ve lhůtě podle zákona 101/2000 Sb.

f) Pokud dotyčná osoba uplatní své právo:

1) písemně a z obsahu její žádosti vyplývá, že uplatňuje své právo, považuje se žádost za podanou podle tohoto zákona; žádost podanou elektronickou poštou nebo faxem dotčená osoba doručí písemně nejpozději do tří dnů ode dne jejího odeslání,

2) osobně ústní formou do zápisu, z níž musí být zřejmé, kdo právo uplatnil, čeho se domáhá a kdy a kdo vyhotovil zápis, jeho podpis a podpis dotyčné osoby; kopii zápisu je provozovatel povinen předat dotčené osobě,

3) u zprostředkovatele podle písmene a) nebo písmene b), je ten povinen tuto žádost nebo zápis předat provozovateli bez zbytečného odkladu.

g) Dotyčná osoba při podezření, že její osobní údaje neoprávněně zpracovávají, může podat úřadu návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů.

h) Pokud dotyčná osoba nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, její práva může uplatnit zákonný zástupce.

i) Pokud dotyčná osoba nežije, její práva, které měla podle tohoto zákona, může uplatnit blízká osoba.

j) Dotyčná osoba je povinna uvést pouze pravdivé osobní údaje. Za nepravdivost osobních údajů odpovídá ve smyslu zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ten, kdo je do informačního systému poskytl.

VIII.  Odpovědnost provozovatele

a) Provozovatel neodpovídá za zneužití osobních údajů třetí osobou, která se k těmto osobním údajům dostala bez oprávnění.

b) Odpovědnost provozovatele za porušení jednotlivých ustanovení zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně některých zákonů se řídí podle ustanovení tohoto zákona.

Příloha:

Souhlas se zpracováním osobních údajů - přihláška do věrnostního programu

Tímto uděluji souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů se zpracováním mých osobních údajů uvedených v přihlášce do věrnostního programu společností GONEX, s. r. o. (oficiální distributor společnosti KOMPAVA spol. s r. o. v ČR) Pod Kopcem 107, 687 65 Strání, Česká republika pro marketingové účely a vedení věrnostního programu. Zároveň souhlasím s tím, aby byly moje osobní údaje poskytnuty třetím stranám pro účely marketingu.

Prohlašuji, že jsem byl/a v souladu se zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů informován/a o podmínkách zpracování osobních údajů provozovatelem, které jsou zveřejněny na internetové stránce www.kompavacz.cz

Souhlas se zpracováním osobních údajů - e shop

Tímto uděluji souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně některých zákonů se zpracováním mých osobních údajů společností GONEX, s. r. o. (oficiální distributor společnosti KOMPAVA spol. s r. o. v ČR) Pod Kopcem 107, 687 65 Strání, Česká republika pro marketingové účely. Zároveň souhlasím s tím, aby byly moje osobní údaje poskytnuty třetím stranám.

Prohlašuji, že jsem byl/a v  souladu se zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů informován/a o podmínkách zpracování osobních údajů provozovatelem.

3. PLATBA

- Dobírkou - platba probíhá při převzetí zboží od kurýra. Poplatek za platbu dobírkou je 49 Kč.

- Platba kartou/internet bankingem - po vytvoření objednávky jste přesměrováni přímo na zabezpečenou platební bránu Besteron, která vám nabízí výběr mezi platbou kartou a platbou bankovním tlačítkem přes váš internetbanking, kde se přihlásíte a potvrdíte Vaši platbu. 

Všechny ceny v eshopu www.kompavacz.cz jsou smluvní, konečné a uváděny s DPH. Vyhrazujeme si právo při dodání do zahraničí platbu převodním příkazem předem. Všechny akce platí do vyprodání zásob, pokud při konkrétním výrobku není uvedeno jinak, případně jsou časově omezené.

Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží v hotovosti, resp. platební kartou při osobním převzetí zboží, dobírkou v místě dodání zboží nebo bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený v akceptaci objednávky nebo na internetové stránce prodávajícího v době před převzetím zboží.

4. DODACÍ PODMÍNKY

4.1.  Objednávky vyřizujeme nejpozději do 3 pracovních dnů, pokud si zboží objednáte do 12:00, doručíme vám ho během 48 hodin. V případě, že nebude možné objednávku vyřídit nebo některé zboží nebude skladem, budeme Vás o této skutečnosti informovat telefonicky nebo mailem. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo již nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží nebo je dlouhodobě objednaný výrobek nedostupný. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Prodávající má právo stornovat objednávku, pokud z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupností zboží ani při vynaložení maximálního úsilí, které lze od něho spravedlivě požadovat není schopen dodat kupujícímu v době uvedené v obchodních podmínkách nebo v ceně, která je uvedena v eshopu, pokud se s kupujícím nedohodne na náhradním plnění. O stornování objednávky bude kupující informován telefonicky nebo emailem. V případě zaplacené objednávky nebo její části budou finanční prostředky poukázány do 14 dní na bankovní účet určený kupujícím, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak. Kurýrní společnost doveze zboží k prvním uzamykatelným dveřím!

4.2.  Přeprava - objednané zboží vám zašleme prostřednictvím kurýrní společnosti IN TIME nebo společnosti Zásilkovna. Kurýrní společnost vás bude o doručení předem telefonicky kontaktovat. Čas dovozu nelze stanovit v objednávce, je možné se dohodnout s přepravcem. Dodání zásilky se realizuje v době od 8:00 - 18:00 ve dnech pondělí - pátek (mimo dní pracovního klidu), kurýrní společnost vám doveze zboží do 48 hodin pokud si zboží objednáte do 12:00 téhož dne. Za tuto službu bude připočteno k celkové ceně zásilky poštovné 89 Kč při doručení přes společnost IN TIME, nebo 69 Kč při doručení společností Zásilkovna, při platbě na dobírku bude připočteno k celkové ceně zásilky 49 KčPři objednávce zboží nad 1300 Kč poštovné neúčtujeme (platí při doručení v ČR). V případě větších balíků se může cena dopravy navýšit, o této změně Vás budeme předem informovat. Cena dopravy do zahraničí je minimálně 25,00 EUR, cena se může změnit v závislosti na hmotnosti balíku, v každém případě zákazníka předem informujeme o konečné ceně dopravy. Vyhrazujeme si právo platby předem na fakturu při dovozu do zahraničí. 

4.3.  Podmínky přepravy:

- platba dobírkou probíhá v hotovosti kurýrovi, kurýr Vám vystaví doklad o zaplacení

- při nezastižení Vás bude kontaktovat kurýrní společnost a dohodne nový termín dodání

4.4.  Postup při přebírání zásilky:

Zkontrolujte, zda není obal výrobku poškozen nebo otevřený. Pokud obal bude jevit známky poškození (např. Bude roztržený, rozlepený apod.), Zboží nepřebírejte nebo převezměte s výhradou. V případě, že Vám přijde zboží poškozené nebo neúplné jste povinen to neprodleně oznámit našemu reklamačnímu oddělení (+420 602 426 550, objednavky@kompavacz.cz). V případě, že obal bude v pořádku, zboží zaplaťte a převezměte. Upozorňujeme, že podle podmínek dopravce nemůžete zboží před zaplacením a převzetím rozbalit a překontrolovat. Pokud po rozbalení zjistíte poškození výrobku, neprodleně kontaktujte naši zákazníckou podporu. Při pozdějším oznámení nemusí být Vaše reklamace kladně vyřízena.

4.5.  Nepřevzaté objednávky

V případě, že si kupující objedná zboží z internetového obchodu www.kompavacz.cz a nepřevezme si zásilku, resp. zásilka se vrátí provozovateli internetového obchodu z důvodu, že kupující odmítne převzít zboží, nebo zásilka nebude doručena z důvodu uvedení nesprávné adresy, zákazníkovi - kupujícímu vzniká povinnost uhradit expediční náklady ve výši 114 Kč, tj. poštovné a balné náklady a také poštovné náklady, které vznikají při vrácení zásilky na adresu provozovatele internetového obchodu www.kompavacz.cz které je prodávající povinen uhradit při vrácení nevyzvednuté dobírky. Prodávající osloví kupujícího prostřednictvím e-mailu nebo telefonátu.

5. DODÁNÍ DAŇOVÉHO A ZÁRUČNÍHO LISTU

Daňový doklad je zasílán přímo se zásilkou. Daňový doklad slouží jako záruční list za předpokladu, že obsahuje jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu kupujícího, jeho identifikační číslo, sídlo jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště jde-li o fyzickou osobu.

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY - VRÁCENÍ ZBOŽÍ platí při nákupu online přes eshop

6.1. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákonníku ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, resp. ode dne uzavření smlouvy o poskytnutí služby nebo smlouvy o poskytování elektronického obsahu, který není na hmotném nosiči, pokud prodávající včas a řádně splnil informační povinnosti podle Zákona o ochraně spotřebitele.

6.2. Kupující má právo v této lhůtě po převzetí zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém "kamenném" obchodě, a to v rozsahu nezbytném pro zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží. Spotřebitel neodpovídá za snížení hodnoty zboží, pokud si prodávající nesplnil informační povinnost o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy podle Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

6.3. Kupující uplatňuje své právo odstoupit od smlouvy výhradně písemně, a to prostřednictvím doporučené pošty zaslané na adresu GONEX, s. r. o. (oficiální distributor společnosti KOMPAVA spol. s r. o. v ČR) Pod Kopcem 107, 687 65 Strání, Česká republika, e-mailem na adrese objednavky@kompavacz.cz nebo jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti, že došlo k odstoupení od smlouvy.

6.4. Pokud si kupující bez předchozího písemného odstoupení od smlouvy nepřevezme zboží na místě určeném kupujícím a/nebo v časovém rozsahu, který si kurýr s kupujícím předem dohodl, vzniká prodávajícímu nárok na uplatnění náhrady za vzniklou škodu ve výši skutečných nákladů na pokus o neúspěšné doručení objednávky. Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí si strany všechny vzájemné přijatá plnění.

6.5. Zboží proto prosím pokud možno zasílejte zpět:

- neotevřené balení (v případě výživových doplňků)
- nepoškozené
- kompletní (včetně příbalového letáku, návodu k použití apod.)
- spolu s dokladem o koupi
- pokud je to možné tak i s původním obalem

Doporučujeme vám zboží pojistit. Zásilky na dobírku nepřebíráme. Kupní cenu zboží Vám vrátíme převodem na Vámi určený bankovní účet (pokud se nedohodneme jinak), a to nejpozději do 14 dnů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona.V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží se sníženou hodnotou, který je používán , poškozený nebo neúplný, uhradí kupující prodávajícímu náklady vzniklé v souvislosti s opravou zboží a jeho uvedením do původního stavu.

6.6. V souladu se Zákonem o ochraně spotřebitele kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem jsou:

- prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele,

- prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,

- prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukovoobrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil,

- poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud se jeho poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.

- prodej zboží, který byl v době po uzavření smlouvy a převzetí zboží od prodávajícího kupujícímu smontovaný, složený nebo použitý takovým způsobem, že jeho opětovné uvedení do původního stavu prodávajícím nelze bez vynaložení zvýšeného úsilí a zvýšených nákladů, např. složený nebo smontovaný nábytek apod.

7. REKLAMACE A ZÁRUKA

7.1 Záruční lhůta zboží začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. V případě sportovní výživy nebo doplňků výživy je expirační doba vytištěna na obalu. Případnou reklamaci vyřídíme s Vámi individuální dohodou k Vaší spokojenosti v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné chyby. Pokud budou taková poškození zjištěna, je kupující tuto skutečnost povinen neprodleně nahlásit prodejci. Za závady vzniklé přepravcem neručíme. Adresa společnosti slouží i jako hlavní a jediné servisní a reklamační středisko. Prodávající vyřídí reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. V odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek. Základní podmínkou pro přijetí a vyřízení reklamace je předložení dokladu o nabytí reklamovaného zboží.

7.2. Na výrobky sportovní výživy a doplňků výživy se vztahuje záruční doba 12 nebo 24 měsíců v závislosti na druhu zboží, expirační dobu však mají minimálně 4 měsíce před datem spotřeby, v případě kratší expirační doby kontaktujeme zákazníka telefonicky nebo emailem a zásilku odešleme až po jeho souhlasu. Na ostatní zboží se vztahuje záruční doba 24 měsíců. Na ostatní výrobky a jejich komponenty se vztahuje záruční doba 24 měsíců.

7.3. Záruka se nevztahuje na vady způsobené:

 • nesprávným a nevhodným použitím výrobku, mechanickým poškozením
 • nesprávným skladováním, neodvratnou událostí, živelnou pohromou
 • neodbornými zásahy, nesprávným zacházením a nevhodným umístěním
 • nevhodným nebo nesprávným dávkováním

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny, takové změny však nemohou zpětně postihnout již přijaté objednávky. Zákazník objednává zboží za ceny uvedené na tomto serveru ve chvíli definitivního potvrzení objednávky. Pro kontrolu obdrží zákazník do 24 hodin potvrzující e-mail. Prodávající neodpovídá za chyby vzniklé při tisku obchodních a technických dokumentů. Zboží zakoupené prostřednictvím internetového obchodu musíte reklamovat přímo v internetovém obchodě.

7.4. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:

 • předáním opraveného zboží
 • výměnou zboží
 • vrácením kupní ceny zboží
 • vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží
 • odůvodněným zamítnutím reklamace zboží

8. REKLAMAČNÍ ŘÁD (odpovědnost za vady, záruka, reklamace)

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

8.1. Pokud jde o vadu zboží, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

8.2. Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu zboží, nebo se vada týká jen součásti zboží, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady.

8.3. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadné zboží za bezvadný, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.

8.4. Pokud jde o vadu zboží, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se zboží mohl řádně užívat jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat.

8.5. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.

8.6. Prodávající poučil kupujícího o jeho právech, které mu vyplývají z občanského zákoníku (bod 8.1. Až 8.3. Těchto obchodních a reklamačních podmínek) a právech, které mu vyplývají z občanského zákoníku (bod 8.4. Až 8.5. Těchto obchodních a reklamačních podmínek) tak, že umístil tyto obchodní a reklamační podmínky na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a kupující měl možnost si je přečíst v době před odesláním objednávky.

8.7. Prodávající odpovídá za vady zboží ve smyslu platných předpisů ČR a kupující je povinen reklamaci uplatnit u prodávajícího nebo u určené osoby. Informace o určených osobách a servisních místech pro záruční a pozáruční servis jsou uvedeny na zadní straně záručního listu nebo jejich poskytne prodávající kupujícímu na požádání telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.

8.8. Na vyřizování reklamací se vztahuje platný reklamační řád prodávajícího, tedy čl. 8 těchto obchodních a reklamačních podmínek. Kupující byl řádně seznámen s reklamačním řádem a informován o podmínkách a způsobu reklamace zboží včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit, a o provádění záručních oprav v souladu se zákonem 634/1992 o ochraně spotřebitele a zákona 200/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") v době před uzavřením kupní smlouvy tak, že umístil tyto obchodní a reklamační podmínky na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a kupující měl možnost si v době před odesláním objednávky přečíst jejich.

8.9. Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené kupujícím od prodávajícího ve formě elektronického obchodu na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

8.10. Kupující má právo uplatnit si u prodávajícího zodpovědnost za vadu zboží týkající se pouze zboží, které vykazuje vady, za které odpovídá výrobce, dodavatel nebo prodávající, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.

8.11. Pokud zboží vykazuje vady, kupující má právo uplatnit reklamaci v provozovně prodávajícího v souladu s ust. se zákonem 634/1992 o ochraně spotřebitele tak, že doručí zboží do provozovny prodávajícího a doručí prodávajícímu projev vůle kupujícího uplatnit své právo podle bodů 8.1. až 8.5. těchto obchodních a reklamačních podmínek (dále jen "Oznámení o uplatnění reklamace") např. ve formě vyplněného formuláře na uplatnění reklamace, který je umístěn na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího. Prodávající doporučuje zboží při jeho zasílání na reklamaci pojistit. Zásilky na dobírku prodávající nepřebírá. Kupující je povinen ve sdělení o uplatnění reklamace pravdivě uvést všechny požadované informace, zejména přesně označit druh a rozsah vady zboží; kupující zároveň uvede, které ze svých práv vyplývajících z občanského zákoníku uplatňuje. Kupující má právo uplatnit reklamaci iu osoby oprávněné výrobcem zboží k provádění záručních oprav (dále jen "určená osoba"). Seznam určených osob je uveden v záručním listě nebo jej kupujícímu zašle na jeho žádost prodávající.

8.12. Reklamační řízení týkající se zboží, které se dá doručit prodávajícímu začíná dnem, kdy jsou splněny kumulativní všechny následující podmínky:

a) doručení Oznámení o uplatnění reklamace prodávajícímu,

b) doručení reklamovaného zboží od kupujícího prodávajícímu nebo určené osobě

c) doručení přístupových kódů, hesel a pod. k reklamovanému zboží prodávajícímu, pokud jsou tyto údaje nezbytné pro řádné vyřízení reklamace;

8.13. Pokud je předmětem reklamace zboží, které nelze objektivně doručit prodávajícímu nebo který je pevně zabudovaný, kupující je kromě splnění podmínek podle bodů 8.12 písm. a) ac) těchto reklamačních a obchodních podmínek povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost k provedení obhlídky reklamovaného zboží prodávajícím nebo třetí osobou určenou prodávajícím. Reklamační řízení týkající se zboží, které nelze objektivně doručit prodávajícímu nebo který je pevně zabudovaný začíná dnem, kdy byla provedena prohlídka zboží podle první věty. Pokud však prodávající nebo jím určená třetí osoba navzdory poskytnuté potřebné součinnosti ze strany kupujícího nezajistí provedení prohlídky v přiměřené lhůtě, nejpozději však do 10 dnů od doručení Oznámení o uplatnění reklamace prodávajícímu,

8.14. Prodávající nebo určená osoba vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě zvolené prodávajícím, např. ve formě mailu nebo v písemné podobě, ve kterém je povinen přesně označit reklamované vady zboží a ještě jednou poučí spotřebitele o jeho právech, které mu vyplývají z bodu 8.1. až 8.3. těchto obchodních a reklamačních podmínek podle občanského zákoníku a právech, které mu vyplývají z bodu 8.4. až 8.5. těchto obchodních a reklamačních podmínek podle občanského zákoníku. Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu ihned; pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace;

8.15. Kupující je oprávněn rozhodnout se, které ze svých práv podle občanského zákoníku uplatňuje a zároveň je povinen neprodleně informaci o svém rozhodnutí doručit prodávajícímu. Na základě rozhodnutí kupujícího, které ze svých práv podle občanského zákoníku uplatňuje je prodávající nebo určená osoba povinna určit způsob vyřízení reklamace dle zákona ihned, ve složitějších případech do 3 dnů od začátku reklamačního řízení, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení reklamačního řízení. Po určení způsobu vyřízení reklamace prodávající nebo určená osoba reklamaci vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží.

8.16. Pokud kupující reklamaci zboží uplatnil během prvních 12 měsíců od uzavření kupní smlouvy, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě vyjádření znalce nebo stanoviska vydaného autorizovanou nebo akreditovanou osobou nebo stanoviska určené osoby (dále jen "odborné posouzení zboží"). Bez ohledu na výsledek odborného posouzení nemůže prodávající od kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení zboží ani jiné náklady spojené s odborným posouzením zboží.

8.17. Pokud kupující reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od uzavření kupní smlouvy a prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může kupující zaslat zboží na odborné posouzení. Jestliže kupující zboží zašle na odborné posouzení určené osobě uvedené v dokladu o vyřízení reklamace, náklady odborného posouzení zboží, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud kupující odborným posouzením prokáže zodpovědnost prodávajícího za reklamovanou vadu zboží, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení zboží záruční doba neběží. Prodávající je povinen kupujícímu uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatněné reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení zboží, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

8.18. Kupující nemá právo uplatnit právo odpovědnosti za vady, o kterých byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn, nebo o kterých s přihlédnutím k okolnostem, za kterých byla kupní smlouva uzavřena, musel vědět.

8.19. Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné zboží za jiný bezvadný zboží se stejnými nebo lepšími technickými parametry, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.

8. 20. Prodávající neodpovídá za vady zboží:

a) pokud jde o zjevnou vadu, kterou kupující mohl zjistit kontrolou zásilky při doručení zboží a kterou neoznámil zástupci prodávajícímu v souladu s bodem 8.8. těchto reklamačních a obchodních podmínek,

b) jestliže kupující neuplatnil své právo týkající se odpovědnosti prodávajícího za vadu zboží do konce záruční doby zboží,

c) pokud je vadou zboží mechanické poškození zboží způsobené kupujícím,

d) pokud vada zboží vznikla používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí intenzitou, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí zboží,

e) pokud vada zboží vznikla neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,

f) pokud vada zboží vznikla poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami obvyklého používání zboží,

g) pokud vada zboží vznikla poškozením zboží neodvratitelnými a / nebo nepředvídatelnými událostmi,

h) pokud vada zboží vznikla poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením,

i) pokud vada zboží vznikla neodborným zásahem, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci

j) pokud vada zboží vznikla zásahem do zboží k tomu neoprávněné osoby.

6.21. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:

a) předáním opraveného zboží,

b) výměnou zboží,

c) vrácením kupní ceny zboží,

d) vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,

e) písemnou výzvou k převzetí prodávajícím určeného plnění

f) odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.

8.22. Prodávající je povinen o způsobu určení vyřízení reklamace ao vyřízení reklamace kupujícímu vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace osobně, prostřednictvím poskytovatele poštovní nebo kurýrní nebo donáškové služby. O výsledku vyřízení reklamace bude prodávající informovat kupujícího bezprostředně po ukončení reklamačního řízení telefonicky nebo e-mailem a zároveň mu bude spolu se zbožím, resp. prostřednictvím e-mailu doručen doklad o vyřízení reklamace.

8.23. Záruční doba je 24 měsíců ode dne doručení zboží, pokud není pro konkrétní případy stanovena záruční doba jiná. Zasílány produkty sportovní výživy, potraviny v dárkových koších a krmiva pro zvířata mají dobu minimální trvanlivosti více než 2 měsíce před datem spotřeby, v případě kratší expirační doby kontaktuje prodávající kupujícího telefonicky nebo e-mailem a zásilka je odeslána pouze se souhlasem kupujícího.

8.24. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží.

8.25. V případě výměny zboží za nové dostane kupující doklad, na kterém bude uvedena informace o výměně zboží, a případné další reklamace se uplatňují na základě kupní smlouvy a tohoto reklamačního dokladu. V případě výměny zboží za nové začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží, ale pouze na nové zboží.

8.26. Pokud jde o odstranitelnou vadu, bude reklamace vyřízena v závislosti na rozhodnutí kupujícího dle bodu 8.15. těchto reklamačních a obchodních podmínek následujícím způsobem:

a) prodávající zajistí odstranění vady, nebo

b) prodávající vadné zboží vymění.

8.27. Pokud jde o odstranitelnou vadu a kupující neurčí neprodleně podle bodu 8.15. těchto reklamačních a obchodních podmínek, jaký způsobem má být reklamace vyřízena, prodávající reklamaci vyřídí odstraněním vady.

8.28. Pokud se jedná vadu, kterou nelze odstranit, nebo o jednu více krát opakovanou odstranitelnou vadu, nebo o větší počet různých odstranitelných vad, které brání tomu, aby mohl být zboží řádně užíváno jako bez vady, prodávající vyřídí v závislosti na rozhodnutí kupujícího podle bodu 8.15 . těchto reklamačních a obchodních podmínek reklamaci následujícím způsobem:

a) výměnou zboží za jiné funkční zboží stejných nebo lepších technických parametrů, nebo

b) v případě, že nemůže prodávající provést výměnu zboží za jiný, vyřídí reklamaci vrácením kupní ceny za zboží.

8.29. Pokud se jedná vadu, kterou nelze odstranit, nebo o jednu více krát opakovanou odstranitelnou vadu, nebo o větší počet různých odstranitelných vad, které brání tomu, aby mohl být zboží řádně užíváno jako bez vady a kupující neprodleně neurčí podle bodu 8.15. těchto reklamačních a obchodních podmínek, jaký způsobem má být reklamace vyřízena, prodávající reklamaci vyřídí výměnou zboží za jiné funkční zboží stejných nebo lepších technických parametrů.

8.30. Vyřízení reklamace se vztahuje pouze na vady uvedené v Oznámení o uplatnění reklamace av potvrzení o uplatnění reklamace zboží dle bodu 8.14. těchto reklamačních a obchodních podmínek.

8.31. Pro účely reklamace se za vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu považuje výskyt jedné odstranitelné vady více než dvakrát.

8.32. Pro účely reklamace se za větší počet různých odstranitelných vad považuje výskyt více než tří různých odstranitelných vad současně.

8.33. Oprávnění kupujícího na uplatnění reklamace vady zboží je poté, co využil své právo a požádal prodávajícího o odstranění vady zboží podle bodu 8.1. těchto reklamačních a obchodních podmínek zkonzumované a bez ohledu na výsledek reklamace již opětovně není oprávněn pro tutéž jedinečnou vadu (ne vadu stejného druhu) uplatňovat reklamaci opakovaně.

8.34. Ustanovení čl. 8 těchto reklamačních a obchodních podmínek výslovně neplatí pro subjekty nesplňující definici spotřebitele uvedenou v ust. § 2 písm. a) Zákona.

9. POSTUP PŘI REKLAMACI:

1. informujte nás o reklamaci výhradně telefonicky na čísle 032 / 77 40 051, 0903 473 211 nebo emailem - vyplněním a zasláním Reklamačního formuláře na obchod@kompava.sk

Reklamační formulář ke stažení

2. reklamované zboží spolu s dokladem o koupi a vyplněným reklamačním formulářem zašlete na naši adresu GONEX, s.r.o., Pod Kopcem 107 687 65 Strání Česká Republika. Zásilku se zbožím Vám doporučujeme pojistit. Zboží zaslané na dobírku nepřebíráme.

3. o ukončení ao výsledku reklamace bude zákazník informován telefonicky nebo e-mailem.

10. OBECNÉ

10.1. Podle zákona č. 223/2001 Sb SR jsme registrovaní v recyklačního fondu pod č. 0036293296 jako výrobce / dovozce v komoditě: plasty (dovoz), papír a lepenka (dovoz). Poplatky do Recyklačního fondu jsou odváděny prostřednictvím firem ENVIPAK a NATUR-PACK, celý systém je financován z poplatků, které zaplatí spotřebitelé při nákupu nového zboží.

10.2. Zboží až do úplného zaplacení zůstává majetkem společnosti GONEX, s. r. o.

10.3. Kupující bude před odesláním objednávky vyzván, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že se s těmito obchodními a reklamačními podmínkami seznámil, přečetl je, porozuměl jejich obsahu av celém rozsahu s nimi souhlasí.

11. VĚRNOSTNÍ SYSTÉM

11.1. Nákup v internetovém obchodě www.kompava.cz přináší své výhody! Pokud u nás nakupujete pravidelně přes svůj vytvořený účet, máte nárok na věrnostní body, které můžete využívat při svých nákupech. Věrnost a registrace přináší našim zákazníků jen samé výhody. Vaše dosavadní jednotlivé nákupy se automaticky zaznamenávají.

Podmínky věrnostního systému:

- body získáváte nakupováním v našem eshopu ve svém vlastním účtu (po přihlášení), každých vynaložených 10 Kč získáte 1 bod (např. Nákup 500 Kč = 50 bodů)

- hodnota 1 bodu je 1 Kč (např. Pokud máte ve svém účtu 50 bodů, Vaše sleva na nákup je 50 Kč)

- body si uplatňujete ve svém účtu v prvním kroku nákupního procesu (V košíku)

- body nelze využít na poštovné a balné, při objednávkách do 1300 Kč se bude vždy počítat poštovné

- maximální množství uplatněných bodů na 1 nákup je 50% z celkové hodnoty objednávky

12. Alternativní řešení sporů

 • Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu objednavky@kompavacz.cz
 • Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
 • Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.
 • U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .
 • Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
 • Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
 • Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
 • V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
 • Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.